Boskoop Waterrijk Oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Actuieel: Het doel van de reconstructie

De woonwijk Waterrijk-Oost te Boskoop is onderhevig aan zettingen als gevolg van de bodemopbouw (veengrond). Ten opzichte van de oorspronkelijke aanleghoogte zijn het maaiveld en de riolering in het gebied 30 tot 70 cm gezakt. Tegelijkertijd spelen er parkeerproblemen en verkeersveiligheidsproblemen. Met de reconstructie of het groot onderhoud moet het (openbaar plan)gebied integraal weer op orde worden gebracht voor een periode van ca. 30 jaar. De wijk wordt dan weer opgehoogd tot de oorspronkelijke aanleghoogte.

Het doel van de reconstructie is een vernieuwde en duurzame inrichting van uw wijk te realiseren, die aansluit bij de eisen van deze tijd en waarbij bestaande problematiek (met betrekking tot riolering en verzakking) is aangepakt.

De firma Bunnik B.V. is bezig deze werkzaamheden uit te voeren. De planning en stand van zaken van de uitvoering kunt u vinden op de pagina’s Uitvoering en Planning of kunt u volgeen via de Bouwapp (via de volgende link: https://debouw.app/projects/reconstructie-waterrijk-oost-2-0/updates). Vragen over deze werkzaamheden kunt u stellen aan de omgevingsmanager van Bunnik BV, Alexandra Braas via telefoon 085-8220408 of via een e-mail naar waterrijk@bunnikgroep.nl of via de Bouwapp

Actueel – 8 dec 2023: De uitvoering was voorzien in de periode april 2022 tot medio/eind 2023. Tijdens de uitvoering blijkt er meer water toe te stromen dan vooraf ingeschat en is de veenondergrond op bepaalde plekken zo slap dat er een andere funderingsmethode voor de riolering moet worden toegepast. En moet op een aantal plekken de straat weer deels worden open worden gehaald om de reeds aangelegde, maar plaatselijk sterk verzakte riolering opnieuw te leggen met de nieuwe funderingsmethode. Hierdoor zal de uitvoeringsperiode van het gehele werk helaas uitlopen naar medio 2025. Straten die eerder klaar zijn zullen wel al zo snel mogelijk worden opgeleverd. De gemeente zal binnenkort een brief sturen aan alle bewoners om een en ander toe te lichten. 

 

 

 

Het doel van de reconstructie

De woonwijk Waterrijk-Oost te Boskoop is onderhevig aan zettingen als gevolg van de bodemopbouw (veengrond). Ten opzichte van de oorspronkelijke aanleghoogte zijn het maaiveld en de riolering in het gebied 30 tot 70 cm gezakt. Tegelijkertijd spelen er parkeerproblemen en verkeersveiligheidsproblemen. Met de reconstructie of het groot onderhoud moet het (openbaar plan)gebied integraal weer op orde worden gebracht voor een periode van ca. 30 jaar. De wijk wordt dan weer opgehoogd tot de oorspronkelijke aanleghoogte.

Het doel van de reconstructie is een vernieuwde en duurzame inrichting van uw wijk te realiseren, die aansluit bij de eisen van deze tijd en waarbij bestaande problematiek (met betrekking tot riolering en verzakking) is aangepakt.

De gemeente laat de aannemer daarvoor de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Vervangen riool, ook de huisaansluitingen
 • Opnemen vlonders en toegangspaden met de huisaansluitingen
 • Ophogen verzakkingen, ook in voortuinen waar de huisaansluitingen zijn vervangen
 • Oplossen parkeerproblemen
 • Herinrichten openbare ruimte conform de gemeentelijke richtlijnen
 • Verbeteren groenvoorzieningen en aandacht voor de bomen
 • Ophogen kabels en leidingen
 • Herstellen toegangspaden en vlonders in voortuinen

De werkzaamheden zullen ook deels worden uitgevoerd op particuliere terreinen of invloed hebben op particuliere terreinen. Dit houdt in dat bewoners bij werkzaamheden op hun kavels ook mogelijk een aantal handelingen zullen moeten gaan verrichten.

Wat de aannemer op uw kavel zal doen en wat u zelf moet doen is te zien op de tekeningen per straat/huizenblok (zie downloads en zie tabblad uitvoering). De mate van ophoging in cm’s rond de woningen en tuinen is te zien op de tekening ‘nieuwe aanleghoogte’ (zie downloads). Dan krijgt u een idee hoever de aan uw woningen grenzende openbare ruimte omhoog gaat. Vragen over deze werkzaamheden kunt u stellen aan de omgevingsmanager van Bunnik BV, Alexandra Braas via telefoon 085-8220408 of via een e-mail naar waterrijk@bunnikgroep.nl of via de bouwapp.

Het ontwerp voor de reconstructie door de gemeente samen met de bewoners uitgewerkt. In de periode 2019-2020 is samen met de bewoners via de bewonersavonden geïnventariseerd welke wensen er leven en is samen het ontwerp voor het deel Reinette, Bellefleur, Pippeling, Calville en Appelgaarde vormgegeven. In 2021 is daar het deel Kersengaarde aan toegevoegd en in lijn met de rest van de wijk vormgegeven. Op basis van de reacties is er uiteindelijk een definitief uitvoeringsontwerp bepaald zoals op de website weergegeven.

 

 

 

Kader en uitgangspunten

 • Inspelen op verbeterpunten bewoners
 • Verzakkingen minimaliseren tot 30cm in 30 jaar
 • Zo mogelijk oplossen parkeerproblemen
 • Aandacht voor bomen
 • Materialisering bovengrond conform CROW-richtlijnen