Proces

De gemeente Alphen aan den Rijn en Megaborn willen het project reconstructie Waterrijk Oost te Boskoop voortvarend samen met de bewoners oppakken. Eind 2021 wil men de schop de grond in steken. Voorafgaand heeft er een voorbereidingstraject plaatsgevonden waarin de gemeente, Megaborn en bewoners en andere belanghebbenden in drie bewonersavonden en zijn gekomen tot een gezamenlijk ontwerp. Dit ontwerpproces liep van maart tot medio juli 2019. Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het definitieve ontwerp.

Er is besloten om Kersengaarde ook aan te laten sluiten met een ontwerp in lijn met de andere straten, zodat het een geheel is. Er wordt uitgegaan van een woonerfprincipe. Er is een  conceptontwerp op de website geplaatst. Bovengronds zal dit grotendeels hetzelfde zijn, de grootste wijzigingen zijn ondergronds. Er zal minder diep worden ontgraven, maar wel over de gehele breedte van de wegen om een goede opbouw te kunnen realiseren.

Het bestek zal hierop worden aangepast en zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. De civiele werkzaamheden zullen dan eind 2021 gaan starten. Bewoners zullen op de hoogte worden gehouden wanneer een nieuwe aanbesteding gerealiseerd is.

Woonerf

Tijdens het ontwerpproces is vanwege  verkeersveiligheid, het beperken van sluipverkeer en het versterken van het karakter van de wijk besloten om van Waterrijk Oost een woonerf te maken. Binnen een woonerf staan wonen, verblijven en spelen centraal. Voetgangersvoorzieningen zoals een stoep of trottoir ontbreken en de auto is “te gast”. Het erf heeft vooral een verblijfsfunctie en het verkeer binnen een erf zal voornamelijk bestemmingsverkeer zijn. Conform de Alphense Lijn worden er in woonerven gebakken klinkers toegepast voor een opwaardering en het voorkomen van een grijzig beeld in de wijken. Gelijkvloerse inrichting met optimalisering van de parkeeroplossing en toevoeging van de groenelementen (voorzien van ruimte voor bomen), zijn hier aan de orde.

 

Belangrijke artikelen uit het RVV 1990 over de regels op een woonerf luiden:

  • Artikel 44 – Voetgangers in een erf
    Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken.
  • Artikel 45 – Snelheid en voorrang in een erf
    Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15km/u. (voorheen “stapvoets”)
  • Artikel 46 – Parkeren van motorvoertuigen in een erf
    Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die aangeduid worden door een P-tegel of een P-bord.

Ontwerp

De plannen en het ontwerp voor de reconstructie van de wijk zijn uitgewerkt.  Het ontwerp is in drie stappen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De eerste stap is de inventarisatie van de wensen, waarvan we er meer dan 400 hebben ontvangen. Deze kunt u vinden onder Downloads. De tweede stap is het verwerken van de wensen (voor zover mogelijk) in een Voorlopig Ontwerp (VO). Hierop kon dan weer worden gereageerd. Ook deze reacties en de wijze waarop deze reacties zijn verwerkt, zijn onder Downloads te vinden. In de derde stap zijn de reacties op het VO verwerkt in een Definitief Ontwerp (DO).

Het is niet langer mogelijk op het definitieve ontwerp te reageren. Momenteel loopt de aanbesteding en is het definitieve ontwerp te vinden bij downloads.

Wat betekenen de werkzaamheden voor mij?

De komende tijd wordt uw wijk grondig aangepakt. Zowel boven de grond als eronder worden de zaken vernieuwd en aangepakt. Door alle werkzaamheden te combineren krijgt u maar één keer te maken met overlast en kan de gemeente de kosten voor de uitvoering zo laag mogelijk houden. Desondanks zal er sprake zijn van forse overlast en ernstige hinder of bereikbaarheidsproblemen, dit is niet te voorkomen. De aannemer zal wel zoveel mogelijk maatregelen moeten nemen om de hinder te beperken.

De werkzaamheden zullen van gevel tot gevel plaatsvinden en zullen vaak ook in uw voortuin plaatsvinden. Via bewonersbrieven en een bewonersavond zal worden ingegaan op wat de uitvoering voor u concreet gaat betekenen en welke maatregelen u vooruitlopend voor de uitvoering dient te nemen, zoals het opnemen van beplanting die u wilt behouden e.d.