Ontwerpproces

De gemeente heeft samen met de bewoners en het adviesbureau Megaborn het ontwerptraject opgepakt en afgerond. In meerdere bewonersavonden, klankbordgroep-overleggen en reactierondes is men gekomen tot een gezamenlijk ontwerp. Het ontwerp van de gehele wijk, inclusief de Kersengaarde, is in een aantal stappen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De eerste stap is de inventarisatie van de wensen, waarvan we er meer dan 400 hebben ontvangen. Deze kunt u vinden onder Downloads. De tweede stap is het verwerken van de wensen (voor zover mogelijk) in een Voorlopig Ontwerp (VO). Hierop kon dan weer worden gereageerd. Ook deze reacties en de wijze waarop deze reacties zijn verwerkt, zijn onder Downloads te vinden. In de derde stap zijn de reacties op het VO verwerkt in een Definitief Ontwerp (DO). Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het definitieve ontwerp. Daarbij is besloten om Kersengaarde ook aan te laten sluiten met een ontwerp in lijn met de andere straten, zodat het een geheel is.

Het Definitief Ontwerp is daarop in 2021 aangepast met het ontwerp van de Kersengaarde. Op basis van de reacties van merendeel van de bewoners aan de Kersengaarde en beleidsontwikkelingen ten aanzien van elektrisch rijden is dit ontwerp aangepast tot een nieuw Definitief Ontwerp. Dit ontwerp is verder uitgewerkt tot het Uitvoeringsontwerp dat nu wordt uitgevoerd.

Het nieuwe definitieve ontwerp is te vinden bij downloads. Tevens is hier de tekening te vinden met de globale indicatie van de ophoging in cm’s per straat. Bewoners kunnen dan een beeld krijgen wat dit eventueel betekent voor hun werkzaamheden om zij- en achtertuinen en/of hagen en schuttingen op te hogen of aan te passen.

Het is niet langer mogelijk op het definitieve ontwerp te reageren.

Woonerf

Belangrijke inrichtingswijziging is het besluit om van Waterrijk Oost een woonerf te maken vanwege verkeersveiligheid, het beperken van sluipverkeer en het versterken van het karakter van de wijk. Binnen een woonerf staan wonen, verblijven en spelen centraal. Voetgangersvoorzieningen zoals een stoep of trottoir ontbreken en de auto is “te gast”. Het erf heeft vooral een verblijfsfunctie en het verkeer binnen een erf zal voornamelijk bestemmingsverkeer zijn. Conform de Alphense Lijn worden er in woonerven gebakken klinkers toegepast voor een opwaardering en het voorkomen van een grijzig beeld in de wijken. Gelijkvloerse inrichting met optimalisering van de parkeeroplossing en toevoeging van de groenelementen (voorzien van ruimte voor bomen), zijn hier aan de orde.

 

Belangrijke artikelen uit het RVV 1990 over de regels op een woonerf luiden:

  • Artikel 44 – Voetgangers in een erf
    Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken.
  • Artikel 45 – Snelheid en voorrang in een erf
    Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15km/u. (voorheen “stapvoets”)
  • Artikel 46 – Parkeren van motorvoertuigen in een erf
    Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die aangeduid worden door een P-tegel of een P-bord.