Proces

De gemeente Alphen aan den Rijn en Megaborn willen het project reconstructie Waterrijk Oost te Boskoop voortvarend samen met de bewoners oppakken. Begin 2020 wil men de schop de grond in steken. Voorafgaand heeft er een voorbereidingstraject plaats gevonden waarin de gemeente, Megaborn en bewoners en andere belanghebbenden in drie bewonersavonden zijn gekomen tot een gezamenlijk ontwerp. Dit ontwerpproces liep van maart tot medio juli 2019. Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het definitieve ontwerp. Momenteel is de gemeente bezig met de contractuitwerking en de aanbesteding. De aanbesteding is nu gestart en begin 2020 zal dan de civiele aannemer bekend zijn die de feitelijke reconstructiewerkzaamheden rond de zomer 2020 zal starten. Gepland wordt dat in april 2020 de civiele aannemer de vierde bewonersavond over de exacte planning en fasering zal houden.

De bewoners zullen in december/januari een brief ontvangen over de werkzaamheden aan hun perceel en hun straat. Daarin wordt ook aangegeven welke werkzaamheden in hun tuin zullen worden verricht en wat men moet doen voor het behoud van eigen groen. Vervolgens zal vooruitlopend op de civiele werkzaamheden een groenaannemer in februari 2020 starten met het verwijderen van de bomen en het geschikt maken van het Pomonapad als tijdelijke ontsluiting. Vervolgens zullen de nutspartijen de voorbereidende verleggingen van hun nutsleidingen ter hand nemen. Daarna kan dan de civiele aannemer via een vastgestelde fasering aan de gang gaan. De exacte fasering is pas bekend na de inschrijving en gunning van de winnende aannemer.

Woonerf

Tijdens het ontwerpproces is vanwege  verkeersveiligheid, het beperken van sluipverkeer en het versterken van het karakter van de wijk besloten om van Waterrijk Oost een woonerf te maken. Binnen een woonerf staan wonen, verblijven en spelen centraal. Voetgangersvoorzieningen zoals een stoep of trottoir ontbreken en de auto is “te gast”. Het erf heeft vooral een verblijfsfunctie en het verkeer binnen een erf zal voornamelijk bestemmingsverkeer zijn. Conform de Alphense Lijn worden er in woonerven gebakken klinkers toegepast voor een opwaardering en het voorkomen van een grijzig beeld in de wijken. Gelijkvloerse inrichting met optimalisering van de parkeeroplossing en toevoeging van de groenelementen (voorzien van ruimte voor bomen), zijn hier aan de orde.

 

Belangrijke artikelen uit het RVV 1990 over de regels op een woonerf luiden:

  • Artikel 44 – Voetgangers in een erf
    Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken.
  • Artikel 45 – Snelheid en voorrang in een erf
    Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15km/u. (voorheen “stapvoets”)
  • Artikel 46 – Parkeren van motorvoertuigen in een erf
    Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die aangeduid worden door een P-tegel of een P-bord.

Ontwerp

De plannen en het ontwerp voor de reconstructie van de wijk zijn momenteel in ontwikkeling. Het ontwerp wordt in drie stappen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De eerste stap is de inventarisatie van de wensen, waarvan we er meer dan 250 hebben ontvangen. Deze kunt u vinden onder Downloads. De tweede stap is het verwerken van de wensen (voor zover mogelijk) in een Voorlopig Ontwerp (VO). Hierop kan dan weer worden gereageerd. Ook deze reacties en de wijze waarop deze reacties zullen worden verwerkt, zullen onder Downloads te vinden zijn. In de derde stap worden de reacties op het VO verwerkt in een Definitief Ontwerp (DO).

Zodra er een of meerdere ontwerpen bekend zijn, kunt u deze hier bekijken. Momenteel zijn het Voorlopig Ontwerp zoals dat gepresenteerd is op de bewonersavond van 1 mei en het concept definitieve ontwerp zoals dat gepresenteerd is op de bewonersavond van 5 juni klaar voor u om te downloaden.

In de onderstaande afbeeldingen ziet u een voorbeeld van het concept definitief ontwerp, en daar onder nog een versie met rijcurves. Klik op de afbeeldingen om het concept Definitief ontwerp te downloaden. Het is niet langer mogelijk op het concept definitieve ontwerp te reageren. Momenteel zijn we druk bezig om het definitieve ontwerp klaar te maken aan de hand van uw reacties.

Wat betekenen de werkzaamheden voor mij?

De komende tijd wordt uw wijk grondig aangepakt. Zowel boven de grond als eronder worden de zaken vernieuwd en aangepakt. Door alle werkzaamheden te combineren krijgt u maar één keer te maken met overlast en kan de gemeente de kosten voor de uitvoering zo laag mogelijk houden. Desondanks zal er sprake zijn van forse overlast en ernstige hinder of bereikbaarheidsproblemen, dit is niet te voorkomen. De aannemer zal wel zoveel mogelijk maatregelen moeten nemen om de hinder te beperken.

De werkzaamheden zullen van gevel tot gevel plaatsvinden en zullen vaak ook in uw voortuin plaatsvinden. Via bewonersbrieven en een bewonersavond in die in het voorjaar 2020 zal plaatsvinden, zal dan ook worden ingegaan op wat de uitvoering voor u concreet gaat betekenen en welke maatregelen u vooruitlopend voor de uitvoering dient te nemen, zoals het opnemen van beplanting die u wilt behouden e.d.