.(bijgewerkt tot 7 april 2023)

Op maandag 4 april 2022 is de Bunnik Groep gestart met de werkzaamheden in de wijk Waterrijk-Oost, in de Gemeente Alphen aan den Rijn.

De werkzaamheden nemen in plaats van de eerdere geplande 1,5 jaar zeker 2 jaar in beslag door de problematiek met de slappe ondergrond ter plaatse.

Doel blijft het opleveren van een fijne woonomgeving voor de bewoners. Om dit te kunnen realiseren zijn er een aantal aanpassingen nodig in de funderingsmethode voor het riool. Dit betekent helaas dat de ‘bouwput-situatie’ langer aanhoudt dan gewenst, met alle overlast van dien.

Circa 6 tot 8 weken voor de start van de werkzaamheden bij uw in de straat ontvangt u van de aannemer een informatiebrief. Hierin staat onder andere informatie over planning van de werkzaamheden, hoe uw woning bereikbaar wordt gehouden en welke acties er voor u zijn omtrent uw tuin. Dit als er in uw tuin werkzaamheden aan de orde zijn.

Concreet werkzaamheden op uw kavel (zie ook de tekeningen per huizenblok bij ‘downloads’):

De gemeente verricht op haar kosten de volgende werkzaamheden (de groene werkzaamheden in de onderstaande principe tekening):

 • verwijderen van de bestrating en eventuele vlonders naar de entree woning en het tijdelijk opslaan van dit materiaal. Let op, zoals te zien is er per straat verschil in aanpak omdat  de locatie van de huisaansluitingen verschillend is, er wel of niet onderloop-schotten tegen de fundering worden aangebracht of de voortuin deels moet worden opgenomen omdat de werkruimte anders te beperkt is);
 • het verwijderenn de oude riolering en aanbrengen van de nieuwe riolering;
 • het op hoogte brengen van de entree naar de woning (het trottoir komt ca 30-50 cm hoger te liggen dan nu);
 • het herstraten van het toegangspad/entree en zonodig herstellen van de vlonders met het vrijgekomen materiaal;
 • het indien noodzakelijk voor de rioolwerkzaamheden demonteren en opnemen van vlonders en opslaan hiervan;
 • het verwijderen/afvoeren van het groen en overige materiaal dat weg mag;
 • het ophoging/herinrichting van de tuin met grond of zand.

Uitgangspunt is dat tuinmuren kunnen blijven staan.

Waar bent u zelf verantwoordelijk voor:

 • het (tijdelijk) verwijderen van de beplanting, hagen, bomen, overige (sier-)bestrating en overige elementen (schuttingen, e.d.) in de tuin die u wilt behouden;
 • het herinrichten van uw voortuin;
 • en de ophoog- en herstelwerkzaamheden voor de zij- en achtertuinen;
 • zelf opnemen en herplaatsen van kliko-schuurtjes, schuttingen, hagen e.d;
 • ophogen zij- en achtertuinen en de aansluitingen;
 • zonodig opnemen en herplaatsen schuttingen, hagen, tuinhuisjes/schuurtjes e.d.;

 

Vragen over de werkzaamheden van het project Reconstructie Waterrijk Oost (dus ook deze werkzaamheden in uw tuin) kunnen worden gesteld aan Alexandra Braas van de firma Bunnik BV via de telefoon 085-8220408 of via een e-mail naar waterrijk@bunnikgroep.nl of via de bouwapp. Met haar en de uitvoerder kunnen ook de afspraken worden gemaakt over eventueel te nemen maatregelen.

De BouwApp

Naast de lancering van een projectwebsite zal de gemeente tevens gebruik maken van de BouwApp. De BouwApp is een app voor omgevingscommunicatie tijdens de uitvoering. Middels deze app is het voor de aannemer en de gemeente mogelijk om omwonenden te informeren over de plannen en voortgang van bouwprojecten. Wanneer er bijvoorbeeld tijdelijk een kruispunt dicht gaat kan dit via de app worden gemeld. De gebruiker van de app ontvangt hier dan direct een melding van. Zo blijven belanghebbenden op de hoogte van de dagelijkse stand van zaken van het project.

Druk op de Playstore knop voor de Android versie en op de Appstore knop voor de IOS versie